В РСУ визначили 7 умов для налагодження роботи зі ЗМІ, — документ

РСУ закликала колег виявляти відкритість, об’єктивність, неупередженість, комунікабельність, тактовність і повагу в спілкуванні з представниками ЗМІ. Такий висновок зробила РСУ у рішенні №32.

Рада суддів України

Рішення

8 червня 2017 року                  м.Кам’янець-Подільський                 №32

Щодо резолюції «Правова держава — спільна справа та відповідальність»

Заслухавши та обговоривши інформацію члена Ради суддів О.Сасевича щодо резолюції «Правова держава — спільна справа та відповідальність», прийнятої на першому загальнонаціональному форумі «Незалежні суди та вільні ЗМІ: синергія заради майбутнього» 22.05.2017 в м.Києві, відповідно до ч.8 ст.133 закону «Про судоустрій і статус суддів», положення про Раду суддів, затвердженого позачерговим Х з’їздом суддів 16.09.2010 (з подальшими змінами), та виходячи з того, що згідно з вимогами Конституції забезпечення прав людини є обов’язком держави, Рада суддів

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію члена РСУ О.Сасевича взяти до відома.

2. Схвалити резолюцію «Правова держава — спільна справа та відповідальність», прийняту на першому загальнонаціональному форумі «Незалежні суди та вільні ЗМІ: синергія заради майбутнього» 22.05.2017 в м.Києві.

3. Направити дану резолюцію для застосування в суди загальної юрисдикції.

Голова           В.СІМОНЕНКО


РЕЗОЛЮЦІЯ

«Правова держава — спільна справа та відповідальність»

Журналісти, судді, науковці, представники медіа-спільноти, судової влади та самоврядування, громадські діячі та інші учасники першого загальнонаціонального форуму «Незалежні суди та вільні ЗМІ: синергія заради майбутнього»,

обговоривши питання зміцнення незалежності судової гілки влади, забезпечення прав вільних ЗМІ на інформацію як умов існування правової держави й транспарентного громадянського суспільства,

усвідомлюючи існування проблем у комунікації між судами, ЗМІ та громадськістю, проблем практичного втілення окремих демократичних стандартів взаємодії судів та журналістів у державі,

розуміючи необхідність об’єднання зусиль суддівського та журналістського середовищ для забезпечення своєчасного, повного й об’єктивного інформування громадськості про діяльність судової влади й особливості правозастосовної діяльності судів,

прагнучи до встановлення паритетних відносин, основаних на чинному оконодавстві та загальноприйнятих нормах,

маючи намір виробити ефективний механізм координації дій журналістів і суддів стосовно інформування суспільства про роботу судів,

відчуваючи потребу в підвищенні авторитету судової влади, зокрема через інформування громадськості про діяльність суддів й ухвалені ними рішення, що можуть становити громадський інтерес,

сприяючи впровадженню ініціатив громадянського суспільства, спрямованих на налагодження конструктивного діалогу між суддями та представниками ЗМІ,

бажаючи активізувати діяльність журналістів і суддів щодо реалізації норм і принципів міжнародного та національного права стосовно забезпечення свободи ЗМІ, зокрема Мадридських принципів взаємодії засобів масової інформації та суддівської незалежності (ООН, ЕКОСОР, 1994), висновку №7 (2005) Консультативної ради європейських суддів до відома Комітету міністрів Ради Європи «Про суд і суспільство» (КРЄС, 2005),

визнаючи, що свобода вираження поглядів згідно із загальновизнаними міжнародними стандартами у сфері прав людини, зокрема Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод (Рада Європи, 1950) може підлягати обмеженням, у тому числі для захисту репутації чи прав інших осіб, для запобігання розголошенню конфіденційної інформації або для підтримання авторитету і безсторонності суду,

вирішили спільно діяти задля:

• задоволення громадського інтересу в суспільно важливій інформації;

• налагодження конструктивного діалогу поміж судами, ЗМІ та громадськістю;

• взаємодії та координації діяльності журналістів і суддів при здійсненні ними професійної діяльності.

Для чого учасники форуму

постановили:

1. Проводити спільні заходи суддів і журналістів, давати (у межах чинного законодавства) обґрунтовані відповіді на інформаційні запити, оприлюднювати прес-релізи стосовно результатів розгляду судових справ, а також практикувати інтерв’ювання суддів з певних питань.

2. Забезпечувати ефективну співпрацю суддів і ЗМІ через створені при судах прес-служби, які надаватимуть згідно з чинним законодавством запитувану інформацію, поширюватимуть прес-релізи щодо результатів розгляду судових справ, а також сприятимуть вирішенню конкретних запитів з певної проблематики (зокрема щодо інтерв’ювання судді тощо).

3. Давати та поширювати лише об’єктивну, достовірну, перевірену й підтверджену інформацію про діяльність судової влади в Україні та її правозастосовну роботу.

4. Виявляти відкритість, об’єктивність, неупередженість, комунікабельність, тактовність і повагу в спілкуванні між суддями й представниками ЗМІ, дотримуватися вимог, установлених чинним законодавством, правилами суддівської етики та правилами журналістської етики.

5. Вирішувати проблеми, що виникатимуть у ході здійснення журналістської діяльності в спілкуванні з суддями, шляхом переговорів із керівництвом відповідного суду, РСУ або шляхом проведення консультативних зустрічей журналістів і суддів.

6. Судам і ЗМІ виділяти достатні людські та фінансові ресурси в межах їх можливостей, а також залучати ресурси з інших, не заборонених законодавством, джерел для реалізації положень цієї резолюції.

7. Проводити час від часу публічні заходи для доведення до відома громадськості основних проблем, що мають місце в діяльності судів, а також судової практики з питань, що становлять суспільний інтерес.

Ця резолюція є документом, на підставі якого судді та журналісти докладатимуть усіх зусиль для здійснення належної координації їх дій, спрямованих на досягнення мети, що встановлена резолюцією.

Резолюція набуває чинності з моменту її проголошення.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone